Birte Kont

“INGEN HAR ORDET” er en digt-monolog om at være tæt på et menneske med sygdom.

I digt-monologen har jeg givet ordet og hovedrollen til den pårørende, der ofte ikke får rum til at udtrykke sin virkelighed i den sygdomsramtes nærhed. 

Over 750.000 danskere er pårørende til en person med alvorlige helbredsproblemer og vil sikkert kunne nikke genkendende til udsagn som: 

”Jeg er ingen, mit navn er Pårørende.”  

”Vennerne ringer til mig og spørger til dig.”

”At rumme dig og rumme, at du ikke rummer mig.”

“Jeg er ved siden af dig, så tæt på at jeg kan røre ved dig,
jeg kan ikke nå dig.”

“Det er svært at være ene om at være to.”

Da jeg selv for nogle år siden fik den pårørendes virkelighed tæt ind på livet, blev det nødvendigt for mig at skrive dagbogsnotater, tanker, følelser, og hvad jeg registrerede fra pårørendestolen og i hjemmet, mere end tusind sider over tre år. Jeg skrev for at overleve, for at huske at passe på mig selv. At være pårørende kan være en ensom affære, især hvis den syge, som det ofte sker, ændrer personlighed og trækker sig ind i sig selv.  

Af mit eget kontaktbehov voksede trangen i mig til at arbejde videre med stoffet og give det, der virkede så stærkt i mig, en litterær form, så det kunne læses af andre.
Så andre kunne opleve, hvad jeg oplevede.

Digt-monologen er vokset frem i mødet med skuespilleren Lise Kamp Dahlerup.

Når jeg er ude og læse op af det, bliver jeg mødt med genkendelse og altid spørgsmålet, om hvor man kan få fat på bogen? Det samme gælder digt-monologen. Tilhørere kommer til mig med ønsket om at læse teksten, som kan høres her på sitet.

“Birte Kont har en særlig evne til at beskrive det usagte mellem menneskene.” (Michael Svennevig)


Uddrag fra INGEN HAR ORDET:

“Du skal til røntgen siger du

da du kommer hjem fra vores læge

lynlåsen i din frakke har sat sig fast

jeg vrister den fri af foret

går du ikke med en lille tur

vi går hånd i hånd

med uvisheden

i den tyste vinterhave

jeg prøver at sige det

jeg tror du har mest brug for at høre

men du har mest brug for

ikke at snakke

og er ked af at være så kedelig

det er fordi du ved for meget

jeg skal bare være her siger du

jeg er her

hold om mig

ja, sådan

en stjerne

har revet sig halvt løs

fra en af granguirlanderne

der hænger over vores gade

træerne ved cykelhandlen 

blomstrer med lys

foran stoplyset

en kø af osende biler

cyklister og gående

med fyldte indkøbsposer

flimrer forbi butikkerne

som om ingenting er forandret

som om ingen verdensting”

                    *

“Min jyske radiologsvigerdattervenindes ord dunker i mig

da jeg slukker for tændingen på parkeringspladsen

ud for ambulatoriets mutgrå barak:

nu kan jeg godt glemme alt

hvad der er gået forud

fra nu af er jeg pårørende

    pårørende

det er bare et ord

abstrakt

uvirkeligt

vi har jo os”

                    *

“Der er gået et par uger

der slet ikke er gået

fjorten dage

revet ud af kalenderen

nu går vi sammen ind ad karusseldøren

til det store hospital

med sin egen trafik

gangstativer

med drop

og kørestole

med blanke børn

mellem alle de besøgende

på evig vandring

den ene vej og den anden

mod caféen eller kiosken

nej siger du

og tager mig i armen

elevatoren er denne vej

forbi blodprøvekøen

oppe på en af de øverste etager

hedder lægen Miroslav

stort kantet hoved

han taler kun til dig

latin med slavisk accent

langsomt og messende 

han hører ikke efter

dine svar

for ham er du patient

som enhver anden

han er blind for dig

jeg kan ikke nære mig:

ved Miroslav at du er hans kollega

dit blik gør mig lyntavs

jeg har ikke lært det endnu:

jeg er ingen

mit navn er Pårørende

men nu ser han efter

i papirerne

endelig ser han op

og tilbyder dig en behandlingsplan

der lyder som tre Treblinkaer

du nikker uden at blinke

og ser sindssyg rolig ud

store, lille du

jeg ser hen på sygeplejersken

hun noterer alting ned

når der er tavshed

ser hun på mig

som om jeg er virkelig

Miroslav skal være din kontaktperson

siger han

og giver dig sit visitkort

ordet kontaktperson

varmer i maven”

                    *

“Døden er blevet stamgæst

til måltiderne nu

jeg henter Crémanten

og lægger den på køl

med sløjfen på

den skal vi kværke

når du er igennem behandlingen

siger jeg

du ser naturvidenskabeligt på mig

jeg er bare en humanist

og ved ikke en skid

men man kan godt svæve over afgrunden

uden at vide det

vi ved ikke en skid siger jeg

du gider ikke høre

på mit pis”


“INGEN HAR ORDET – En pårørendefortælling” eksisterer også i en version af kortprosa, der udkommer på Forlaget Brændpunkt den 4. juni 2021.

I forbindelse med festivalen HVOR REGNBUEN ENDER blev et uddrag af monologen opført på den 3. festivaldag, torsdag den 11. august 2020 i Global Art Gallery i Vanløse af Lise Kamp Dahlerup.  

Hør uddraget her > 

Som optakt til festivalen optog arrangøren Michael Svennevig (forfatter/dramatiker) en podcast om at blive pårørende med uddrag fra monologen.

Hør podcasten her > 

Se blogopslag om medvirken på festivalen >

–––

”NO ONE IS SPEAKING” is a poetry monologue about being close to a person who has a disease. In the poetry monologue I have given a platform and the main character role to the loved one who often doesn’t get the necessary space to express his/her reality in the presence of the ailing person. 

Over 750, 000 Danes have a loved one with serious health issues and would probably be  able to recognize the following:    

”I am no one, my name is Loved One.”    

”Friends call me and ask about you.”

”To embrace you and embrace the fact that you can’t embrace me.” 

”I am next to you, so close that I could touch you, I can’t reach you.”  

”It is hard being one who is caring for two.”  

When I myself some years ago began to get the reality of being the loved one in close proximity it became necessary for me to make diary entries as well as write down my thoughts and feelings and what I gleaned sitting in the chair of a loved one and in the home, all of which resulted in more than a thousand pages in over three years. I wrote in order to survive and to remember to take care of myself. Being a loved one can be a lonely ordeal, especially if the one who is sick, as is often the case, alters his/her personality and retreats into her/himself.  

From my own need for contact there grew within me an urge  to continue to work with the material at hand and to give that which was making such a strong impact within me a literary form so that it could be read by others. So that others could experience what I was experiencing.    

The poetry monologue has emerged from my exchange with the actress Lise Kamp Dahlerup.  

Whenever I read my poems aloud at poetry readings people express that they are able to recognize my descriptions from their own lives and always ask me where they can purchase the book. The same goes for the poetry monologue. Listeners come over to me wanting to read the text that can be heard on this site.  

”Birte Kont has a special skill for describing that which is unsaid between people.”  (Michael Svennevig)

”No One Is Speaking—A Loved One’s Narrative” also exists in a short prose version that has yet to find a publisher.  

In connection with the festival “Where the Rainbow Ends” an excerpt of the monologue was performed by Lise Kamp Dahlerup on the third day of the festival, Thursday, Aug 11, 2020 at Global Art Gallery in Vanløse. 

Excerpt from “No One Is Speaking”:  

“You are going to get x-rayed you say  

when you come home from our doctor 

the zipper in you coat is stuck  

I rip it free from the lining   

won’t you join me for a walk  

we walk hand in hand   

with the uncertainty 

in the silent winter garden   

I try to say that   

which I think you need to hear the most 

but you mostly need  

not to talk  

and are sad about being so boring  

that is because you know too much   

I just have to be here you say  

I am here 

hold me  

yes, like that  

a star  

has torn itself loose   

from one of the garlands 

hanging above our street   

the trees by the bicycle shop  

blossom with lights  

in front of the traffic light   

a queue of fuming cars   

bicyclists and pedestrians

with filled shopping bags   

stream past the shops  

as though nothing has changed  

like not the slightest thing in the world”   

                    *

“My Jutlandish radiologist-daughter-in-law-friend’s words pound within me

when I turn off the ignition in the parking lot 

in front of the outpatient clinic’s sullen gray shack:

now I can forget everything 

that has occurred up until now 

from now on I am a loved one 

    loved one  

it is just words 

abstract   

unreal  

after all we have us”   

                    *

“A few weeks have passed  

that haven’t passed 

fourteen days  

torn out of the calendar  

now we are walking together through the revolving door  

to the big hospital 

with its own traffic   

walkers 

with bags  

and wheelchairs   

with scrubbed children 

among all the visitors  

on an eternal walk  

one way and then the other  

to the cafe or kiosk 

no you say   

and take me by the arm  

the elevator is this way  

past the blood test queue   

up on one of the top floors  

the doctor’s name is Miroslav  

big angular face  

he only speaks to you 

Latin with a Slavic accent   

slowly like a chant   

he doesn’t listen to 

your responses 

to him you are a patient  

like any other 

he is blind to you 

I can’t hold back:  

does Mirolsav know you are a colleague of his  

the look in your eyes silences me like lightning 

I still haven’t learned: 

I am no one   

my name is Loved One  

but now he is looking through   

the papers

finally he looks up   

and offers you  a therapeutic plan  

that sounds like three Treblinkas   

you nod without blinking 

and look wildly calm  

big, little you  

I look over at the nurse 

she is taking everything down  

when there is silence  

she looks at me 

as though I am real  

Miroslav will be your contact person 

he says  

and gives you his card  

the words contact person  

warm my stomach”   

                    *

“Death has become a regular patron   

at meals now 

I fetch the Crémant 

and put it in the fridge  

with the ribbon on it   

we’ll kill it  

when you are done with the treatment  

I say  

you look at me scientifically 

I am just a humanist   

and don’t know jackshit   

but you can float above the abyss  

without knowing it 

we don’t know jackshit I say  

you don’t want to listen  

to my bullshit “

   

”NO ONE IS SPEAKING”, has been translated into English by Nina Sokol.

“NO ONE HAS THE WORD – A relatives’ story” also exists in a version of short prose that will be published by Forlaget Brændpunkt in danish on 4 June 2021.