Birte Kont
Phone: +45 2636 8611
Mail: birtekont@mail.tele.dk